Партньори

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН (www.iber.bas.bg) Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН (www.iber.bas.bg) се извършват национални и международни изследвания в теоретически и приложни направления на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчиво ползване на биологичните ресурси. ИБЕИ управлява националната LTER мрежа. Институтът осигурява научна информация, оказва методологична подкрепа на правителствени институции и граждански структури и представлява държавата в европейското научно пространство в рамките на своите компетенции.
Институтът притежава добре оборудвани лаборатории за различни екологични проучвания. ИБЕИ има 7 опитни полеви станции в Биосферен резерват Сребърна (LTER сайт), резерват Калимок, Морска екологична станция – Созопол (LTER сайт), резерват Атанасовско езеро, местност Беглика, Биосферен резерват Парангалица (обща станция с Институт за гората- БАН), станция на Плана планина, река Места (LTER сайт), планината Беласица (LTER сайт).

 

Институт по Океанология „Фритьоф Нансен“ (ИО) – БАН (www.io-bas.bg )
По време на своята 40- годишна история, ИО е главния национален изследователски орган за изучаване на Черно море и прилежащите му водни басейни. Мисията му е да: Провежда съвременни изследвания в областта на морската физика, химия, геология, археология, биология, екология, брегова динамика и интердисциплинарен мониторинг на българската част от Черноморския басейн. За извършване на интегрирана оценка на екологичния статус се използват дистанционни изследвания и иновативни акустични методи и техники. ИО е националната фокусна точка за биоразнообразие в Черноморската екологичната програма, отговаряща за националния мониторинг на Черно море.
ИО- БАН управлява макросайт Черно море, включващ морските сайтове Калиакра, Галата и Кокетрайс, които са включени в националната LTER мрежа от 2007 г.

 

Институт за гората (ИГ) – БАН (www.fri.bas.bg )
Основната дейност на института включва провеждане на фундаментални и научни изследвания на горските екосистеми, играещи ключова роля в околната среда, както в нейната цялост, така и в условията на антропогенни въздействия. Създава се теоретичната и научна основа за практически решения във връзка с лесовъдските системи за стопанисване, горските генетични ресурси, опазването на горите, защитата от ерозия и наводнения и др. Провежда се обучение на докторанти по 10 специалности.[1] Институтът издава две научни списания: „Наука за гората“ и „Silva balcanica“ . ИГ-БАН управлява LTER сайта Парангалица.

 

 

Лесотехнически университет (ЛТУ) – София (www.ltu.bg )
ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти в сферата на горското стопанство, Технология на дървопроизводството и производство на мебели, инженерен дизайн на мебели и Ландшафтна архитектура. Също така, университетът подготвя специалисти по Екология и опазване на околната среда, Ветеринарна медицина, Агрономия, Опазване на растенията, Управление и алтернативен туризъм. ЛТУ е водещ обучаващ и изследователски център в сферата на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.
ЛТУ управлява LTER сайта Петрохан и LTER сайта Юндола.