Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“

Първо съобщение
Юбилейна научна конференцияпо случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“
2-3 юни 2023 г.
в гр. Благоевград


Уважаеми колеги,
Институт за гората при Българската академия на науките и проект LTER-BG: Надграждане на разпределена научна инфраструктура “Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания”, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура, (МОН, 2017) Ви канят да вземете участие в Юбилейна научна конференция посветена на 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“. Конференцията ще се проведе на 2 и 3 юни 2023 г. в хотел Бачиново, гр. Благоевград. Работният език на конференцията е български. Участниците ще имат възможност да представят експозе на своя доклад или научно съобщение в рамките на 10 минути и/или чрез постер, като научните доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади.

1. Срокове:
1.1. Заявка за участие в научната конференция следва да бъде изпратена до 15.03.2023 г. на следната електронна поща: l.naydenova@gmail.com
Одобрените участници ще получат потвърждение от страна на организационния екип най-късно до 30.03.2023 г.
1.1. Резюме на доклад, под формата на презентация или постер до 15.04.2023 г.
1.2. Пълният текст на докладите, трябва да бъде изпратен в електронен вид на горепосочената електронна поща най-късно до 15.05.2023 г. Докладите, изпратени от участниците, ще бъдат включени в електронно издание на сборник от конференцията след рецензиране.

2. Предварителна програма на научното събитие:

02.06.2023 г. (петък):
13.00-13.30 Регистрация
13.30-13.45 Откриване
13.45-15.00 Доклади
15.00-15.30 Дискусия
15.30-16.00 Кафе пауза
16.00-17.00 Доклади
17.00-17.30 Дискусия
17.30-18.00 Закриване

03.06.2023 г. (събота):
11.00-13.00 Посещение на Биосферен резерват „Парангалица“
13.00-13.10 Закриване на конференцията

Предварителната програма подлежи на допълнително прецизиране. При следващо съобщение за плануваната конференция ще намерите информация, свързана с изискванията относно оформлението на презентациите, постерите и докладите за публикуване в сборника с научни доклади от конференцията. Организационният екип си запазва правото да ограничи допълнително изложенията при повече заявили участие колеги и с оглед осигуряване възможността за провеждане на пълноценна дискусия по представените научни проблеми.

3. Участниците са освободени от такса участие.

4. Организационен комитет:
проф. д-р Миглена Жиянски – ИГ-БАН; проф. д-р Маргарита Георгиева – ИГ-БАН;
доц. д-р Светла Братанова-Дончева – ИБЕИ-БАН; гл. ас. д-р Лора Кирова – ИГ-БАН.

Заявка за участие