Проекта LTER-Bg

Проектът си поставя три основни цели:

Цел 1: Надграждане и подобряване на изследователската инфраструктура на LTER – България
Тази цел е най-важна за създаването на подходяща изследователска среда и плавния преход на българската LTER мрежа от предимно проектно-ориентирана работа към устойчива научна инфраструктура. Това включва както надграждането на отделните научни площадки, така и доразвиването на хоризонталните структури на LTER-BG и вътрешната връзка между партньорите. Основна задача е и развитие на човешкия капацитет на мрежата – участия в специализации, обучения стажове.

Цел 2: Обогатяване на изследователския процес и по-добро качество на научните изследвания
Създаването на единна работа среда, осигуряваща възможности за нови изследвания, ще позволи да бъде започнато решаването на националните изследователски задачи, определени в рамките на мрежата LTER-BG.

Цел 3: Приложни изследвания за обществото и бизнеса
Акцентът е насочен към прилагане на подхода „Единна система“ за социално-екологични изследвания и устойчиво развитие.
Българската LTER мрежа си сътрудничи с институциите – потребители на дългосрочни екосистемни данни. Необходимо е обаче доразвиване на приложната страна на изследванията на мрежата, работата със заинтересовани страни като местни администрации и местни общности, бизнес и неправителствени организации.