Проекта LTER-Bg

LTER -BG:

Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания”

Цели и задачи на проекта

1. Цели на проекта

Проектът си поставя три основни цели:
Цел 1: Надграждане и подобряване на изследователската инфраструктура на LTER – България
Тази цел е най-важна за създаването на подходяща изследователска среда и плавния преход на българската LTER мрежа от предимно проектно-ориентирана работа към устойчива научна инфраструктура. Това включва както надграждането на отделните площадки, така и доразвиването на хоризонталните структури на LTER-BG и вътрешната връзка между партньорите в следните важни аспекти:
● Съвместно доразвиване на налични политики, протоколи за данни, процедури и стандартни измервания така, че да отговарят на българското законодателство, новата технологична обезпеченост на мрежата и изследователските й цели
● Анализ на пропуските от конкретно допълнително оборудване – както за отделните площадки, така и за мрежата като цяло – за решаването на дългосрочните фундаментални
и приложни научни задачи на мрежата; закупуване на недостигащото оборудване и въвеждането му в експлоатация.
● Изграждане на научен капацитет за провеждане на стандартизирани изследвания в модернизираната LTER мрежа, като се използват по-пълно възможностите за международно сътрудничество и обмен за обогатяване на професионалното развитие на българските учени
● Създаване на единна информационна инфраструктура на българската LTER мрежаза автоматизирано въвеждане и споделяне на данни, тяхното съхранение, обработка и архивиране. Тази инфраструктура ще бъде технологично съвместима с информационната инфраструктура на eLTER, която ще се изгражда в подготвителния проект на европейскта ИИ, но също така ще позволява и създаването на конкретни информационни продукти за българските заинтересовани страни
Цел 2: Обогатяване на изследователския процес и по-добро качество на научните изследвания
Създаването на единна работа среда, осигуряваща възможности за нови изследвания, ще позволи да бъде започнато решаването на националните изследователски задачи, определени в рамките на мрежата LTER-BG. Тези задачи са дългосрочни по своя характер; в рамките на настоящия проект предвиждаме да се изпълнят и представят пред международната научна общност изследвания, които да поставят основите за:
● начало на единен мониторинг в мрежата и събирана не данни за процесното изучаване на българските екосистеми, тяхната роля в баланса на енергия, материя и вода
● изучаването на ролята на екосистемите за смекчаване и адаптация към изменението на климата и въглеродния баланс на страната
● осигуряване на данни и разработване на сценарии, които да се използват за научно-приложни информационни продукти за администрацията, бизнеса и обществото (Цел 3)

Цел 3: Приложни изследвания за обществото и бизнеса
Българската LTER мрежа си сътрудничи с администрациите – потребители на дългосрочни екосистемни данни. Необходимо е обаче доразвиване на приложната страна на изследванията на мрежата, работата със заинтересовани страни като местни администрации и местни общности, бизнес и неправителствени организации.

Цел 4 е насочена към прилагане на подхода „Единна система“ за социално-екологични изследвания и устойчиво развитие, в т.ч.:
● Включване на широк кръг заинтересовани страни в определянето на приоритетни научни задачи за обществото и бизнеса и събиране на данни за решаването на тази задачи
● Разширяване ролята на доброволците в дългосрочните екосистемни изследвания (citizen science)
● Създаване на организация за целеви анализи, сценарии и информационни продукти за решаване на идентифицираните задачи, с интегриране на данни от LTER-BG, eLTER и други отворени източници на информация
● Популяризиране на LTER мрежата, нейната работа и ролята й в образованието и професионалното ориентиране (в т.ч. чрез конкурси за въвличане на ученици и студенти в решаването на изследователски задачи)

Организацията на проекта в изпълнение на тези цели, която е описана в следващите раздели, може да бъде обобщена така:

  1. Задачи на проекта: работни пакети и резултати

Проектът ще се изпълнява като съвкупност от работни пакети, всеки от които постига конкретен резултат в изпълнение на една от основните му цели. По-конкретно работните пакети са описани както следва:

Работен пакет (РП) 1: Управление на проекта

Ръководител: доц. д-р Светла Братанова- Дончева

РП 1 се фокусира върху управлението и координацията на проектните дейности, за постигане на заложените цели и покриване на изискванията на НИ на eLTER.

Вътрешната структура на управление е изградена на 4 нива (вж. 3.2.2)

Управленски състав – включва Проектен мениджър, Координатор на проекта, Административен координатор и Финансов мениджър.

Координационен състав – включва Координатор на проект, Ръководители на РП и „Сайткоординатори“/ Кооринатори на стационари LTER- България

Административен състав – включва Административен мениджър (директора на основния партньор – ИБЕИ- БАН), Главен счетоводител, Адвокат, Финансов мениджър, Директори на партньорите (Партньорски състав)

Международният управителен съвет ще бъде съсатвен от представители на ILTER, LTER-EU, LTER-Азия, както и ръководителите и сайт-координатори на LTER- България. Целта на работата на тозиорган е да осигури хармонизирането в процеса на развитието на eLTER НИ и да дискутира нови научни въпроси, подходи, методи, за постигането на целите на проекта.

Международният управителен съвет се състои от членове както на глобалните, така и на европейските общности за дългосрочни екологични изследвания. Той ще дава съвети по изпълнението на проекта и ще изпълнява следните ключови функции:

Подкрепа за ефективното включване на LTER- България в развитието на глобалните екологични променливи и стандартни наблюдения;

Подкрепа за изграждането на научен капацитет в LTER- България и нейните международни взаимоотношения с другите мрежи чрез улесняване на международния обмен, обучение и популяризиране на българските учени и подходяща подкрепа за извършване на националните дейности на LTER- България от международни учени;

Подкрепа за безпроблемната интеграция на изследователски цели, политики и процедури на “ LTER- България“ в работата на мрежата на eLTER.

Цели
1 Осигуряване на подходяща среда за постигане на целите на проекта

2. постигане на ефективност при завършването на целите на проекта

3. административно и финансово управление на проекта.

Описание на работата
Задача 1.1. Управление на дейностите по проекта – доц. Светла Братанова – Дончева

1. Координационни контакти с органа за финансиране и надзорния орган

2. Координационни контакти с партньори

3. Координационни контакти с eLTER-eu и eLTER НИ

4. Организиране на заседания и дискусии на Международния управителен съвет

5. Контролиране на качеството и графика на резултатите от проекта

6. Създаване на вътрешни комуникационни механизми

7. Участия в годишната среща на LTER-eu и ILTER

Задача 1.2. Координиране на дейностите по проекта – гл.асист.Радка Фикова

1. Среща на проекта – 60 души.

2. Редовна организация на заседанията на научните и административните органи

3. Координиране със сайт-координатори на всички сайтове и ръководители на РП

4. Контролиране на времето за изпълнение на дейностите по проекта

5. Поддръжка на проектната документация

6. Годишни доклади

7. Окончателен доклад

ЗЗадача 1.3. Административна координация – доц. Д-р Анна Ганева

1. Контролиране на цялостния процес на администриране на проекта

2. Подписване на договори, споразумения, трудови договори

3. Поддръжка на проектната документация

4. Организиране и реализиране на процедури за възлагане на обществени поръчки

5. Управление на активи и инвентаризация на ново оборудване

6. Участие в семинари, срещи и координационни събития на партньорите

7. Изготвяне на годишни доклади

8. Правни услуги

Задача 1.4. Финансова координация — Лора Павлова

1. Контролиране на финансовите потоци

2. Годишни финансови отчети

3. Окончателен финансов отчет

Резултати (D)

D 1.1. протоколи от заседанията – 3 срещи/година

D 1.2. Aдминистративна документация

D 1.3. Доклади за дяловите участия в събранията „LTER-EU“ и „ILTER“

D 1.3. – D 1.5. Годишни доклади – 12, 24, 36 месец

D 1.6 – D 1.8 годишни финансови отчети – 12, 24, 36 месец

D 1.9. Oкончателен доклад – 48

D 1.10. Oкончателен финансов отчет – 48

Работен пакет (РП) 2: Развитие на мрежата LTER-Bg и надграждане на изследователското оборудване

Ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов

Този работен пакет е свързан с технологичното дооборудване на мрежата за изпълнение на задачите, представевни накратко в части 2 и 3.

Цели
1. Подобряване на сегашния капацитет за научни изследвания на мрежата „LTER- България“ със съвременно оборудване, методологии и информация, за да се достигне високото ниво на научни изследвания в отговор на изискванията на eLTER НИ.

2. подобряване на техническия капацитет на изследователските станции – LTER сайтове, чрез надграждане на научноизследователското оборудване (Цел 1 на проекта) за достигане на европейските водещи стандарти и интегриране в eLTER НИ.

3. Развитие на съществуващата мрежа LTER чрез нови изследователски станции, включващи ICP IM центрове за съвместно сътрудничество;

4. Колокация на съществуващите национални мрежи и подготовка за колокация с други НИ

Описание на работата
Задача 2.1. надграждане и обновяване на оборудването в изследователските полеви станции – LTER сайтове:

1. LTER – BG хоризонтални дейности

2. LTER площадка идент.No EU BG 007 Сребърна

3. LTER площадка идент.No EU BG 006 Созопол

4. LTER площадка идент.No EU BG 003 Черно море

5. LTER площадка идент.No EU BG 004 Места

6. LTER площадка идент.No EU BG 005 Петрохан

7. LTER площадка идент.No EU BG 002 Беласица

8. Нова площадка – Парангалица

Задача 2.2. Анализ на съществуващата мрежа, определяне на пропуските и интеграция с други мрежи
Задача 2.3. Подготовка и подобряване на ICP IM и Националната мрежа от сайтове за екосистемен мониторинг, които да бъдат включени в LTER- BG и да изпълнят изискванията на eLTER НИ за формални членове
Резултати (D)
D2.1. опис на подобренията и новото оборудване (инвентаризационни списъци, фактури) – месеци – 12, 24, 36, 48 за всички сайтове

D2.2. Доклад за анализа на LTER-BG – 18 месец

D2.3. Набор от национални екологични мониторингови сайтове, които да бъдат включени в мрежата LTER – 12 месец

D2.4. Подписано Партньорско споразумение между Изпълнителна агенция по околна среда на (ИАОС) България и ИБЕИ за сътрудничество и колокация на 2 ICP сайта и избраните национални екологични мониторингови сайтове – 18 месец

D2.5. Подготовка за акредитация на нови сайтове – разработка на паспорти за 3 сайта (2 ICP IM и Парангалица), както и за избраните национални екологични мониторингови сайтове и представени в eLTER НИ – 40 месец

Работен пакет (РП) 3: Повишаване на човешкия изследователски капацитет Ръководител: доц. д-р Янка Пресолска

Технологичното дооборудването на мрежата LTER-BG изисква и паралелното изграждане на капацитет за използването на новите технологии и съответно разширяване на обхвата на научната дейност. Основна цел на този РП е именно изграждането на този допълнителен потенциал.

Цели
1. Подобряване на изследователския капацитет на научния персонал за по-високо качество на научните изследвания и постигане на по-добра интеграция в eLTER Europe и ILTER чрез директен обмен на опит и обучение

2. Учебни посещения и работа на персонала на LTER-Bg в съответни партньорски центрове на LTER Европа и ILTER

3. Посещения на експерти от LTER Европа и ILTER в сайтовете на LTER-Bg.

Описание на работата
Задача 3.1. Визити в чужбина за обмен на знания, обучение, нови методи и подходи

Краткосрочни визити (до 1 месец) – 10

Средносрочни визити (до 3 месеца) – 4 (2 – „eddy covariance“ метод за гори и влажни зони и 2 – за управление на данни)

Средносрочни визити (до 3 месец) – 2

Задача 3.3. Участия на млади изследователи в международни учебни школи, коловиуми, експедиции в организации и центрове на eLTER – 10
Задача 3.4. Мисии за подготовка на дисертации – 2 (до 6 месеца)
Задача 3.5. Обучение на наблюдатели за мониторингови и отчетни измервания на място, по сайтове – 5
Резултати
D3.1. Обобщени доклади за визитите в чужбина — годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.2. Обобщени доклади за визитите в страната — годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.3. Списък и копия на публикации, презентации, конферентни процедури и т. н., свързани с посещенията – годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.4. Копия от глави на дисертации – 36-и и 48-и месец;

D3.5. Обучени наблюдатели за LTER – Bg сайтовете (24-и, 36-и и 48-и месец)

 

Работен пакет (РП) 2: Развитие на мрежата LTER-Bg и надграждане на изследователското оборудване

Ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов

Този работен пакет е свързан с технологичното дооборудване на мрежата за изпълнение на задачите, представевни накратко в части 2 и 3.

Цели
1. Подобряване на сегашния капацитет за научни изследвания на мрежата „LTER- България“ със съвременно оборудване, методологии и информация, за да се достигне високото ниво на научни изследвания в отговор на изискванията на eLTER НИ.

2. подобряване на техническия капацитет на изследователските станции – LTER сайтове, чрез надграждане на научноизследователското оборудване (Цел 1 на проекта) за достигане на европейските водещи стандарти и интегриране в eLTER НИ.

3. Развитие на съществуващата мрежа LTER чрез нови изследователски станции, включващи ICP IM центрове за съвместно сътрудничество;

4. Колокация на съществуващите национални мрежи и подготовка за колокация с други НИ

Описание на работата
Задача 2.1. надграждане и обновяване на оборудването в изследователските полеви станции – LTER сайтове:

1. LTER – BG хоризонтални дейности

2. LTER площадка идент.No EU BG 007 Сребърна

3. LTER площадка идент.No EU BG 006 Созопол

4. LTER площадка идент.No EU BG 003 Черно море

5. LTER площадка идент.No EU BG 004 Места

6. LTER площадка идент.No EU BG 005 Петрохан

7. LTER площадка идент.No EU BG 002 Беласица

8. Нова площадка – Парангалица

Задача 2.2. Анализ на съществуващата мрежа, определяне на пропуските и интеграция с други мрежи
Задача 2.3. Подготовка и подобряване на ICP IM и Националната мрежа от сайтове за екосистемен мониторинг, които да бъдат включени в LTER- BG и да изпълнят изискванията на eLTER НИ за формални членове
Резултати (D)
D2.1. опис на подобренията и новото оборудване (инвентаризационни списъци, фактури) – месеци – 12, 24, 36, 48 за всички сайтове

D2.2. Доклад за анализа на LTER-BG – 18 месец

D2.3. Набор от национални екологични мониторингови сайтове, които да бъдат включени в мрежата LTER – 12 месец

D2.4. Подписано Партньорско споразумение между Изпълнителна агенция по околна среда на (ИАОС) България и ИБЕИ за сътрудничество и колокация на 2 ICP сайта и избраните национални екологични мониторингови сайтове – 18 месец

D2.5. Подготовка за акредитация на нови сайтове – разработка на паспорти за 3 сайта (2 ICP IM и Парангалица), както и за избраните национални екологични мониторингови сайтове и представени в eLTER НИ – 40 месец

Работен пакет (РП) 3: Повишаване на човешкия изследователски капацитет Ръководител: доц. д-р Янка Пресолска

Технологичното дооборудването на мрежата LTER-BG изисква и паралелното изграждане на капацитет за използването на новите технологии и съответно разширяване на обхвата на научната дейност. Основна цел на този РП е именно изграждането на този допълнителен потенциал.

Цели
1. Подобряване на изследователския капацитет на научния персонал за по-високо качество на научните изследвания и постигане на по-добра интеграция в eLTER Europe и ILTER чрез директен обмен на опит и обучение

2. Учебни посещения и работа на персонала на LTER-Bg в съответни партньорски центрове на LTER Европа и ILTER

3. Посещения на експерти от LTER Европа и ILTER в сайтовете на LTER-Bg.

Описание на работата
Задача 3.1. Визити в чужбина за обмен на знания, обучение, нови методи и подходи

Краткосрочни визити (до 1 месец) – 10

Средносрочни визити (до 3 месеца) – 4 (2 – „eddy covariance“ метод за гори и влажни зони и 2 – за управление на данни)

Средносрочни визити (до 3 месец) – 2

Задача 3.3. Участия на млади изследователи в международни учебни школи, коловиуми, експедиции в организации и центрове на eLTER – 10
Задача 3.4. Мисии за подготовка на дисертации – 2 (до 6 месеца)
Задача 3.5. Обучение на наблюдатели за мониторингови и отчетни измервания на място, по сайтове – 5
Резултати
D3.1. Обобщени доклади за визитите в чужбина — годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.2. Обобщени доклади за визитите в страната — годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.3. Списък и копия на публикации, презентации, конферентни процедури и т. н., свързани с посещенията – годишно (12-и, 24-и, 36-и и 48-и месец);

D3.4. Копия от глави на дисертации – 36-и и 48-и месец;

D3.5. Обучени наблюдатели за LTER – Bg сайтовете (24-и, 36-и и 48-и месец)

Работен пакет (РП) 4: Екосистемен мониторинг и екосистемни изследвания в мрежата LTER-Bg

Ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Преходът от предимно структурни към функционалн иизследвания в рамките на LTER BG изисква създаването на фундаментално-научна основа за информационните продукти, с които мрежата ще обслужва потребителите си. Този работен пакет си поставя за цел да доразвие концептуалната основа на българската Методическа рамка така, че тя да отговаря на актуализираните европейски и международни номенклатури, както и да прецизира индикаторите, параметрите и обобщаващия ги IP индекс за целите на мониторинг на екосистемите, чиито резултати да се използват текущо в следващите пакети.

Наред с това, важната роля на горите като регулатори и потенциален уловител на въглерод (carbon sink) поставят задачата за системно изучаване на уникалните български стари гори с методите на дендрохронологията за по-добра оценка на въздействието на различни антропогенни и природни видове натиск върху тях. Тази задача е пряко свързана и с поставянето на основите за национален въглероден баланс.

Цели
1. Подобряване на качеството на дългосрочните изследвания на екосистемите в мрежата на LTER bg, за покриване на изискванията на eLTER и да се подобрят услугите към нуждите на обществото;

2. Усвояване и използване на методи за дистанционни изследвания като хоризонтална задача за всички LTER Bg сайтове;

3. Анализ на ефекта от климатичните промени върху екосистемите на България

4. Анализ на ефекта на различни натиски върху екосистемите в България и техния капацитет да предоставят екосистемни услуги.

Описание на работата
Задача 4.1. Разширяване на списъка с индикатори, параметри и IP индекси за наблюдаваните екосистемите в LTER- BG, за да се гарантира тяхното дългосрочно измерване и наблюдение
Задача 4.2. Разработване на мобилна лаборатория за извършване на наблюдения с безпилотен

летален апарат (БЛА)

Задача 4.3. Разработване на дендрохронологична лаборатория за ьнализ на ефектите от климатични промени
Задача 4.4. Анализ на наличните исторически, както и нови данни от наблюденията във всички сайтове
Задача 4.5. Насърчаване на публикационната активност в рецензирани научни списания
Резултати (D)
D4.1. Одобрен списък с индикатори, параметри и методи за изчисляване на IP индекс

D4.2. Поредици от данни за всички сайтове

D4.3. Публикации в реферирани научни списания

Работен Пакет (РП) 5: LTER-BG База данни, хранилище за данни и интерактивни визуализации на данни и модели

Ръководител на РП: Васил Василев

Този РП има за цел запълване на значителна липса в сегашната LTER-BG мрежа – липса на национално хранилище на данни и инфраструктура за управление и обработка на данни, която би могла лесно и систематично да бъде споделяна с eLTER и други важни заинтересовани страни.

Недостатъците в инфраструктурата за управлението и обработката на данни, понастоящем пречат на използването на данни от страна на други български или чуждестранни сайтове в мрежата, на извършването на анализи и моделиране на регионално или национално ниво и на продуцирането на национални продуктови данни за администрацията, бизнеса и обществото. Споделянето на данни с eLTER и iLTER мрежи е въпрос ръчно събиране и проверка на набори от данни. Не съществува автоматизиран начин за събиране на сензорно измерени данни в реално време, за извършване на контрол на качеството, обработка на метаданни и споделяне на набори от данни, в духа на отворените данни и наука.

РП ще се възползва от последните разработки при автоматизиране на процеса, за да създаде лесен за употреба начин за събиране, съхраняване, архивиране на данни, за тяхното споделяне, обработка (комбинация с други отворени данни, анализи и моделиране) и представяне на тези продуктови данни на потербителите от науката, администрацията, бизнеса и обществото. Той е тясно свързан с работата свързана с стандартни наблюдания в РП 6.

Цели
1. Оптимизиране на преподготовката на данни, контрола на качеството и създаването на метаданни за българската LTER мрежа по отношение на протоколи за данни, автоматизация и показването им на eLTER виртуални лаборатории до степента на тяхната готовност за производство

2. Изравняване на стандартите на протоколите за данни на българската LTER мрежа с тези на eLTER и iLTER и автоматизиране на обмена на данни с централната eLTER инфраструктура

3. Да създаде автоматични инструменти за анализ на данни, на разположение на сайтовете, eLTER общността и заинтересованите страни, в т.ч. обучаване на машини (machine learning) /изкуствен интелект и интерактивни табла

4. Да споделя и отваря данните от изследователските, държавните и други данни с отворен достъп относно екосистемните изследвания в общността

5. Допълване на българската LTER инфраструктура с решения за съхранение, архивиране, уеб услуги и моделиране на данни

Описание на работата
Задача 5.1. Анализ на инфраструктурата на сайтовете, техническото оборудване, колекциите от данни, измерените параметри и протоколите за данни в рамките на LTER-BG
Задача 5.2. Анализи на съществуващите данни за екосистемни изследвания, въз основа на национални, данни с отворен достъп и от международни институции, които да допълнят данните, събрани от LTER-BG сайтовете
Задача 5.3. да разработи схема на хранилище на данни за LTER-BG сайтовете, също така и поддържане на интеграцията на друг отворен източник и достъпни екосистемни данни. Да разработи набор от данни и колекция от метаданни и протоколи за валидиране, съгласувани в българската LTER мрежа и начина на тяхното автоматично валидиране
Задача 5.4. Разработване и внедряване на завършено решение, с помощта на което да се събира, съхранява и обслужват данните на LTER-BG сайтовете през автоматизирани интерфеиси (API)
Задача 5.5. Да разработи микроуслуга за трансформиране на събраните данни в съвметими с eLTER PPP набори от данни и да подготви съответни метаданни. Да използва eLTER API, за да подава/ изпраща данни от сайтове.
Задача 5.6. Разработване и стартиране на интерфейс за споделяне (уеб услуга) за данни на LTER- България, представени чрез eLTER DIP, DEIMS-SDR, eLTER SDN – https://data.lter-europe.net/
Задача 5.7. разработване и стартиране на персонализирани табла, показващи данни от LTER-BG и анализи, на разположение на заинтересованите страни. Надграждане на таблото, съхраняващо метаданни за научни, публични и данни с отворен източник.
Задача 5.8. разработване и стартиране на персонализирани алгоритми за изкуствен интелект (ML/DL) с данни на LTER-BG и запълване на данни, интеграция с външни данни (например Copernicus), одобрени в рамките на проекта и съответните заинтересовани страни
Задача 5.9. разрабтване на „Tensor Flow Extended“ (TFX) платформа за събиране на данни (в т.ч. “почистване” и „подреждане” – tidying and cleaning), анализ, валидиране и трансформация до ниво подходящо за моделиране и машинно обучение. Разработване на инструменти за визуализиране и докладване на TFX моделите и интегрирането им в LTER-BG визуализиращите инструменти
Резултати (D)
D5.1. доклад за съществуващата и планирана инфраструктура на сайтовете, техническо оборудване, събрани/ планувани данни, измерени/ планирани параметри и съществуващи протоколи за данни в мрежата LTER-BG

D5.2. доклад за наличността на данни и споделянето им относно екосистемниите изследвания на национално ниво, отворените източници на данни и международните институции, подходящи за допълване на данните от LTER-BG сайтовете

D5.3. комбинирана схема на база данни за хранилище на данни от LTER-BG и интеграция на друг отворен и достъпен източник на екосистемни данни

D5.4. набор от протоколи за данни от българската мрежа LTER и колекция от метаданни и валидация

D5.5. Операционни услуги за изчислителни облаци и съхранение- AWS съхраняващи и обслужващи събраните данни от LTER-BG сайтове с внедрена схема на база данни на хранилището на данни от LTER-BG сайтовете

D5.6. Разработени и съвместими бази данни на eLTER PPP със съответни метаданни. Работеща RWS услуга за автоматично подаване на данни от LTER-BG до eLTER.

D5.7. Уеб интерфейс за излагане на данните от LTER- България пред eLTER и iLTER в съответствие с предписаните стандарти в eLTER PPP

D5.8. Публично достъпни табла с данни от LTER-BG

D5.9. Добавена функционалност за интерактивни визуализации на данни (dashboards) с механизми за извличане на метаданни за научни, общественодостъпни и отворени данни

D5.10. Набор от алгоритми за изкуствен интелект (ML/DL) с данни от LTER-BG и външни данни

D5.11. Стартирана Tensor Flow Extended (TFX) платформа за събиране на данни (в т.ч. изтриване и почистване), анализ, валидация и трансформация

D5.12. Добавена функционалност на инструментите за визуализация и докладване на TFX модели

Работен Пакет (РП) 6: Разработване и хармонизация на документи за политиките на мрежата и стандартни наблюдения

Ръководител на РП: Кремена Гочева

Разработката и планирането на политикиъте и плановете за общността на eLTER е постоянен процес; по-специално, окончателната им форма ще бъде договоренав рамките на европейския проект eLTER PPP, който бе подаден през май 2019 г. и се очаква да бъде изпълняван успоредно с настоящия проект за мрежата LTER BG. Ето защо, макар че някои от необходимите политики и планове на eLTER съществуват в момента на определен етап на разработка, те няма да останат в същия вид и ще е необходима известна степен на текуща хармонизация от страна на LTER BG. Също така въпроси като интелектуалната собственост, които се уреждат с национално законодателство, оказват въздействие върху политиките и съответно изискват хармонизиране с националното законодателство.

Наред с това уникалната сиуация в България налага разработването на някои специфични планове и политики за LTER BG. Създаването на научни продукти за публианчта аднминистрация ще трябва да бъде разработено като процес и в течение на времето да бъде уредено законодателно, за да бъде предоставянето на такива продукти безпрепятствено и гладко. Този процес започва със сътрудничеството за включване на площадки от МКЗ Гори в eLTER BG съгласно полученото писмо за подкрепа от Изпълнителната агенция за околна среда; за създаването на максимална синергийнст, обаче, както и за подобряване на потенциала за колокация, вероятно ще бъде необходима допълнителна правна и институционална подкрепа.

Създаването на специализирани продукти за бизнеса е друг аспект, който следва да се разгледа внимателно от LTER BG, която в момента не предлага такива продукти. Това ще изисква план за сътрудничество с бизнеса, който да набелязва приоритетни сектори и видове подпомагане (напр. започвайки с отделни оценки за нуждите на бизнеса и постепенно разширяване до оценки по веригите на доставки с напредването на интеграцията на данни по РП6).

Наред с политиките и плановете, постоянното добро качество на данните на LTER BG изисква системното въвеждане на стандартизирани наблюдения, дефинирани в глобалния процес на ILTER. LTER BG също така ще се опита да разработи ново стандартизирано наблюдение, основано на холистичния метод на измерване на оксидативен стрес (Yakimov et al.) и да го предложи на eLTER общността. IBER-BAS. Предвид социо-екологичните аспекти на LTER-BG и фокуса върху работа с дороволци (sitizen science), някои от стандартните наблюдения ще трябва или да бъдат опростени, или да бъдат разделени на взаимно допълващи се етапи с възможност доброволците да събират част от данните. Това обуславя важността на каталога на методи те и процедурите за стандартизирани наблюдения.

Този РП е свързан с РП6 и РП8 и ще изисква постоянна координация с тях.

Цели
1. Разработване/доразработване и хармонизиране на всички документи за политиките на LTER-BG с българското законодателство и eLTER НИ

2. Одобряване на политиките от страна на LTER-BG

    1. 3. Създаване, прилагане и поддръжка на необходими вътрешни документи за: a. Управление на данни
    2. b. Протоколи за стандартни наблюдения, подходящи за новото оборудване
    3. c. Документация за продукти, свързани с данни, включително анализи и модели, разработени за подбрани случаи (use cases)
    4. 4. Предлагане на нови стандартни наблюдения, въз основа на български изследвания
Описание на работата
Документите за политиките на eLTER НИ, които се разработват като резултат от LTER PPP, трябва да бъде адаптирана в мрежата LTER-BG. Наред с това е необходимо и създаването на специфицчни за мрежата политики и планове.
Задача 6.1. разработване/ актуализиране и хармонизиране на документите на LTER BG свързани с политиките и българското законодателство – месец 12

Управление на интелектуалната собственост

Отворена наука

Трансфер на знания и технологии

Дългосрочна устойчивост

Достъп до НИ

• Управление на данни

Задача 6.2. хармонизиране на наблюданията на LTER-BG със стандартизираните наблюдания на eLTER:

Каталог на методите и процедурите за стандартизирани наблюдения

Проект на стандартизирано наблюдение за измерване на оксидативен стрес, представен на eLTER

Задача 6.3. Разрабитване на планоев, специфични за страната, за:

Разработка на научни продукти

Сътрудничество с бизнеса

Задача 6.4. Консултация на мрежата LTER-BG за одобряване на нейните политики и стандартизирано наблюдение
Задача 6.5. Прилагане на плановете и стандартизираните наблюдения
Резултати (D)
D6.1 Подготвени планове и политики – 24 месец

D6.2. Подготвен каталог на стандартизираните наблюдения – 24 месец

D6.3. Консултирани и одобрени планове и политики – 36 месец

D6.4. Изготвен и представен проект за стандартизирано наблюдение на оксидативен стресс – 48 месец

D6.5. Приложени планове и политики – 48 месец

Работен Пакет (РП) 7: Научни срещи

Ръководител на РП: Доц д-р Емилия Варадинова

Този пакет е насочен към последователното популяризиране на българск9ите научни постижения чрез механизмите на научен обмен и публикации с отворен достъп

Цели
1. Придобиване на знания за работа със специализирано оборудване и съвременни софтуерни продукти. Подобряване на компетентностите, съответстващи на теоретичните познания и практическите умения на изследователския екип.

2. Обмен на знания и опит с водещи експерти, постигане на конкурентоспособност при разработването на проекти, обработка и анализ на резултатите и изготвяне на научни публикации

3. Обучение на млади специалисти, издаване на магистърска диплома и докторска дисертация по настоящи научни проблеми в областта на опазването на околната среда.

Описание на работата
Задача 7.1. Конференции:

7.1.1. Конференция за откриване, за опознаване на екипите, за представяне на целите на проекта, организацията на работата, отговорностите на специалистите и механизмите за докладване – 2 дни, 100 участници – 2-ри месец;

7.1.2. Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта-5 дни, 100 участници – 46- 48 месец

Задача 7.2. Работни срещи:

7.2.1. “Изменение на климата и дългосрочни последици от глобалните процеси върху структурата и функционирането на екосистемите „– 3 дни X 50 участници – 18 месец,

7.2.2. “Влияние на промените в местообитанията, земеползването и инвазивни видове върху структурата и функционирането на екосистемите „– 3 дни X 50 участници, 28 месец

Задача 7.3. Обучения:

7.3.1. Приложение на методи за дистанционни изследвания – 3 дни X 50 участници, 10 месец

7.3.2. Организация, структуриране, обработка и управление на данни – 3 дни X 50 участници, 20 месец

Задача 7.4. Участие в международни научни срещи и краткосрочни научни мисии/събития
Резултати (D)
D7.1. Доклад от конференциите – 48 месец

D7.2.-D7.4. Доклади от семинари/ работни срещи– 30 месец

D7.5.-D7.6. Доклади от обучения – 20 – 22 месец

D7.7.-D7.10 Обобщени годишни доклади за посещенията – 12, 24, 36, 48 месец

Работен Пакет ( РП) 8: Участие на заинтересовани страни, „наука заедно с гражданите” и комуникационни дейности

Ръководител на РП: Елена Семерджиева

Този пакет ще осигури постоянна комуникация с различните групи публични и частни заинтересовани страни на национално и местно ниво, както такива, които предоставят данни, така и потребителите им. Дейностите са насочени към запознаването на заинетерсовните страни по достъпен начин с концепциите на ексоистемната наука и екосистемното управление, включването им в идентифициране на конкретни научни задачи, с които LTER BG може да ги подпомогне, както и участието им в създаването на специализирани научни продукти за решаване на идентифицираните задачи.

Цели
1. Ефективни комуникационни послания относно сложността на екосистемата, функционирането и начините, по които екосистемите могат да бъдат полезни за взимащите решения за политики, бизнеса и местните общности

2. Включване на местните заинтересовани страни при определянето на проблеми, създаване на възможни сценарии и търсене на решение (включително редовно предоставяне на данни)

3. Разширяване на участието на заинтересованите страни в нови групи, по-специално бизнес, училище и университети, както и по-широк брой администрации

4. Разработване на „наука заедно с гражданите” (citizen science) в една или повече площадки на LTER-България (като минимум предложената социо-екологична площадка – LTSER, в Беласица)

Описание на работата
Задача 8.1. Определяне на групите от заинтересовани страни и съставянето на съвет на заинтересованите страни
Задача 8.2. Определяне на Обхват и работен план на заинтересованите страни на национално и местно ниво
Task 8.3. Срещи на заинтересованите страни

На национално ниво (предимно администрации):

1. Въвеждане

2. Дефиниране на проблеми на местно ниво и задачи на заинтересованите страни

3. Събиране на информация и изготвяне на сценарии

4. Обсъждане и вземане на решения

5. Внедряване на устойчиви решения за предоставяне на данни и анализи/модели/сценарии за нуждите на политиките (напр. докладване, управление, мониторинг)

На местно ниво (администрации, бизнес, местни общности):

1. Въвеждане

2. Дефиниране на проблеми на местно ниво и задачи на заинтересованите страни

3. Събиране на информация и изготвяне на сценарии

4. Обсъждане и вземане на решения

5. Публичност в местни и други медии

Задача 8.4. Citizen science: състезание по събиране и обработка на данни

 

Задача 8.5. Работа с доброволци в хода на „наука заедно с гражданите” – обучителен курс
Задача 8.6. Включване на доброволци в работата на LTER площадките в хода на „наука заедно с гражданите”
Резултати D)
D8.1. Работен план на заинтересованите страни – 6 месец

D8.2.-D.85 Срещи на Заинтересованите страни 4 – програми, списъци с участници – 9, 18, 27, 36 месец

D8.3. YouTube канал с пресентации на български и социални медии- 3 месец

D.8.4. Обучителен курс – 20 месец

D8. 5. “Adopt a site” – правилник за подкрепа и финансиране по време на проекта

Работен Пакет (РП) 9: Дейности по разпространяване и популяризиране

Ръководител на РП: Доц д-р Миглена Жиянски

Този пакет ще съпровожда проекта, като осигурява представянето му пред широката общественост и целенасочено пред потенциални потребители.

Цели
1. Да представи мрежата LTER на обществеността и резултатите от изследванията

2. Да улесни работата със заинтересованите страни

3. Насърчаване на природосъобразното поведение в училищата

Описание на работата
Задача 9.1. Разработка на уебсайт на проекта- двуезичен BG и ENG

 

Задача 9.2.7 Брошури за всички сайтове – двуезични, BG и ENG
Задача 9.3. Брошури за популяризиране в училищата и колегиите – Помощ за природата- BG
Задача 9.4. 2 листовки за проекта – в началото – 6 месец; в края, с новото оборудване – 40 месец – двуезични, BG и ENG
Задача 9.5. Мултимедийни презентации – двуезични, BG и ENG
Задача 9.6. Каталог на сайтовете – двуезични, BG и ENG
Задачи 9.7. Кратък филм, показващ идеята, целите, реализацията и всички сайтове – до 30 минути
Задача 9.8. Бяла книга на LTER-BG
Задача 9.9. Дни на отворените врати във всички сайтове – 30 месец
Задача 9.10. Популяризиране посредством медиите – телевизия, вестници, списания, социални мрежи
Резултати
D9.1. Уебсайт

D9.2. 7 брошури

D9.3. листовки „Помощ за природата“-БГ

D9.4 листовки за проекта

D9.5 Мултимедия

D9.6. Каталог на сайтовете

D9.7. Кратък филм

D9.8. Бяла книга на LTER-BG

D 9.9. Дни на отворени врати във всички сайтове – 30 месец

D9.10. Доказателства за представяне на мрежата и проекта в медиите

  1. Системен ефект и устойчивост

Резултати от проекта

Към момента работата на LTER-BG е основно на проектен прицнип, което не позволява създаването на устойчива екологична изследиователска инфраструктура. Това, на свой ред, не дава възможност за създаването на специализирани научни продукти, които да се ползват за управлението на биоразнообразието и екосистемите, напр. анализи за състоянието на местообитания и видове, анализи за екологичното състояние на водни тела или въздействието на емисии върху екосистемите. В резултат тези дейности се възлагат като обществени поръчки в рамките на проекти, между които липсва последователност и единна инфраструктура за данни. Съответно не е възможна интеграцията на данните, събирани по различни проекти и за различни политики и не се използва в пълен мащаб информацията, събирана от бизнеса в хода на собствения мониторинг, ОВОС и т.н. (вж. Bratanova-Doncheva & Gocheva, 2019 – in preparation)

Изпълнението на проекта ще спомогне за отстраняване на тези слабости и пълното реализиране на изследователския потенциал на LTER-BG като екологичен системен интегратор в националната изследователска инфраструктура и партньор на институциите и бизнеса в екосистемния мониторинг. За постигане на устойчивост в тази насока ще предложим уреждането на този статус на мрежата в нормативни или поднормативни актове, по подобие на аналогична уредба в мониторинга на водите и морската среда.

LTER-BG в като част от националната научна инфраструктура

В резултат на предложения проект се очаква LTER-BG да може да запълни една съществена ниша в националната научна инфраструктура, като предостави екологични изследвания за широк кръг заинтересовани страни. Възприетият подход за социо-екологични изследвания чрез въвличане на доброволци ще позволи, от една страна, да се постигнат синергични ефекти с други сфери на иновация в страната отвъд екологията (по-специално информационни технологии за иновативно управление на данни и моделиране (вж. тази презентация), а в перспектива и мехатроника за развитието на „умна екология“ по подобие на иновациите в „умните градове“ и „умното земеделие“, вж. тази презентация). От друга страна, иновациите в свързани области ще допринесат за обезпечаването на мрежта с повече и по-качествени данни и ще подпомагат работата й.

Бъдещо развитие на българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания

Разработването на ясни политики на мрежата и хоризонталната й инфраструктура за управление на данни ще позволят да се постигне ясна визия за начините на съвместно използване на площадки за целите на две или повече изследователски инфраструктури (колокация).

По-тясната интеграция на участниците в мрежата и създаването на национална информационна среда, обезпечена и с „хоризонтално“ мобилно оборудване, споделяно между площадките, ще позволи конципирането и предлагането на нови бизнес продукти, напр. оценка на природния капитал по вериги на доставки за нуждите на корпоративната отчетност и финансиране по настоящи и бъдещи програми.

LTER – BG е с ясна иновативна насоченост, което ще позволи и плавния преход на мрежата от кампанийното събиране на отделни данни към обработката на големи информационни масиви (big data) в новата информационна епоха. На свой ред, мрежата ще допринася за формирането на национални политики по глобалните предизвикателства за опазване и иазличане на максимални обществени ползи от богатото разнообразие на българската природа.