Контекст на проекта

Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020 -2027 г. включва основните научни комплекси в страната и съответното им приоритизиране на европейско и национално равнище. Научните инфраструктури се групират в:

 • Международни изследователски инфраструктури;
 • Уникални научни съоръжения;
 • Паневропейски изследователски инфраструктурни консорциуми (ERICs);
 • Национални научно-иновационни комплекси ;
 • Е-инфраструктури.

Българската Национална Мрежа за Дългосрочни Екосистемни Изследвания (LTER-Bulgaria) е основана през 2007 г. и членува в Глобалната мрежа (ILTER) и в Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (eLTER) от 2009 г.
Мисията на проекта е да осигури подходяща научна информация за разбиране и предвиждане на eкосистемните процеси за нуждите на обществото чрез дългосрочни екосистемни изследвания на територията на страната.
Надграждането на разпределената научна инфраструктура LTER-BG ще се реализира в рамките на Националната пътна карта за научни изследвания (2020-2027). Отпуснатата финансова помощ от Министерство на образованието и науката за първата година е в размер на 818 195 лева, а през втората – 1290 000 лева.

Социално-икономически контекст
Дългосрочните екосистемни изследвания са основен компонент от усилията за по-добро разбиране на екосистемите и механизмите, чрез които те предоставят екосистемните услуги на хората. Изследването и устойчивото използване на екосистемите са важен компонент в изпълнението на ангажиментите по Конвенцията за биологично разнообразие (целите от Аичи) и свързаните с нея Цели на хилядолетието за устойчиво развитие – ЦУР (Цели 13, 14 и 15). Особено важно в този контекст е изучаването на въздействието на изменението на климата върху екосистемите и капацитета им да предоставят екосистемни услуги.

Документи и стратегии:

 • Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (приета с Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013)
 • Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (приета със Съобщение на комисията до Европейския парламент
 • Стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.
 • Стратегията за зелена инфраструктура

Научен контекст
Глобален и европейски научен контекст
Структурата на национална инфраструктура (НИ) eLTER се базира на един основополагащ принцип – „Единна система“ и две основополагащи концепции – Динамичният модел за натиск – пулс (Press-Pulse Dynamic model, PPD, Collins et al., 2011) и обратната връзка на макросистемната екология (Macrosystem ecology, MSE, Heffeman et al, 2014).
Наблюдението на функционирането и структурата на екосистемите се осъществява в НИ eLTER чрез интегриране на съществуващия експертен опит в „in- situ“ изследванията, дистанционните методи на наблюдение и дейностите по мониторинг от LTER- Europe в тясно сътрудничество с други действащи европейски НИ като ICOS и LifeWatch. Целта на НИ eLTER е да позволи анализ на сложните взаимодействия и взаимовръзки между различните компоненти на екосистемите в европейските екологични зони.
Основните изследователски въпроси на eLTER мога да се обобщят в следните групи:

 • Изследователски въпроси, насочени към структурата и процесите в екосистемите
 • Изследователски въпроси, насочени към въздействието на антропогенните движещи сили върху екосистемите
 • Изследователски въпроси относно екосистемните услуги и социално-екологичните системи
 • Въпроси, свързани с методи и научноизследователски инфраструктури.

Български иновации в екосистемните изследвания
Една от основните практически задачи пред настоящия проект е създаването на подходяща изследователска инфраструктура, която да позволи надграждането на тези резултати до създаване на приложни научни продукти за конкретни групи заинтересовани страни, в т.ч. представители на централните и общински администрации, бизнеса и широката общественост.
Изпълнението на проекта LTER-BG позволява да се създадат необходимите връзки между обществените потребности и фундаменталните и приложни изследвания.

Европейска мрежа за дългосрочни екологични изследвания eLTER и българските участници в нея – LTER-BG
eLTER – цели, задачи, развитие
eLTER е мрежа за дългосрочни екосистеми изследвания (LTER) в Европа. Нейните членове представляват национални мрежи от LTER сайтове. eLTER е включена в Европейската пътна карта на ESFRI от 2018. Данните се споделят чрез Система за управление на динамична екологична информация и регистър на данни (DEIMS-SDR, Dynamic Ecological Information Management System Site and Dataset Registry).

Дългосрочната мисия на LTER- Европа е:
● Да проследи и разбере ефектите от глобалните, регионалните и локални промени в социално- екологичните системи и тяхната взаимовръзка с околната среда и обществото;
● Да отправи препоръки и окаже подкрепа за решаването на настоящите и бъдещи екологични проблеми.

Основните цели пред eLTER са:
● Да определи основните движещи сили на промени в екосистемите в европейските екологични и икономически градиенти;
● Да разкрие връзките между тези движещи сили, отговорите и предизвикателствата пред устойчивото развитие на обществото в рамките на дневния ред свързан с общи изследвания, отнасящи се към общоприети параметри и методи.