Проведени са обучителни курсове за работа със специализирани уреди и апарати:

• Работа на терен с Мобилна система за измерване на дебита и скоростта на водното течение в реки, потоци и канали (NivuFlow Stick).
Обучението се проведе на 20.07.2021 година на р. Искър, преди вливане в яз. Панчарево, от представители от фирмата доставчик.
• Обучителни техники за събиране и съхранение на проби от вода и седименти за анализ на съдържание на тежки метали, 21.07.2021 г. в
ИБЕИ.
• Проведено е обучение на 6 участници от екипа на сайт Черно море за използване на новото оборудване DJI TERRA за обработка на
изображенията.